Podporujeme vzdělání!

Studenti / absolventi:
Studentům odborných škol s oborovým zaměřením na informatiku nabízíme mnoho možností. Poskytneme kvalifikovanou oponenturu Vašich diplomových prací, možnost praxe v naší společnosti, případně odborné konzultace k Vašim školním projektům. Absolventům pak nabízíme jedinečnou možnost praxe v zavedeném webovém a grafickém studiu.

Vedení škol:
Vzdělávacím institucím nabízíme dlouhodobou i jednorázovou spolupráci v oblasti praktických zkušeností v rámci studia. Vašim studentům poskytneme odbornou praxi, oponenturu ke školním pracím, případně odborné konzultace. Pro podmínky možné spolupráce nás prosím telefonicky kontaktujte.


Poskytujeme odbornou praxi pro studenty středních škol
Cílem  předmětu  praxe  je  praktická  příprava  žáků  pro  vykonávání  profese  v oboru  ICT.
Přispívá k rozvoji správných postupů při programování, dodržování BOZP a také k rozvíjení sociálních a komunikačních vazeb mezi žákem  a  pracovníky  ve  firmě.  V neposlední  řadě  rozvíjí  kreativní  myšlení  při  řešení nestandardních situací.

Charakteristika učiva
Praxe  se  uskutečňuje  ve  čtvrtém  ročníku  a  to  formou  jednodenního  pobytu  v naší firmě. Umožňuje prověření teoretických poznatků v praxi.

Výsledky vzdělávání
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:
- znal zásady bezpečnosti práce;
- chápal technologické postupy při programování projektů;
- uplatňoval poznatky z praxe v dalším vzdělávání v oboru.

Strategie výuky a hodnocení výsledků žáků
Výuka praxe je řešena jako soustavné cvičení a aplikace získaných dovedností v rámci výuky programování.

Hodnocení praxe provádí pověřený zaměstnanec firmy, kde  žák  praxi  absolvuje. 

Hodnotí  se  docházka,  odborné  znalosti  při  řešení  praktických problémů, aktivní přístup ke svěřeným úkolům a přínos pro firmu.

Klíčové kompetence a realizace průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí je kladen důraz na:
- při řešení pracovních úkolů musí být žák schopen řešit běžné pracovní problémy;
- porozumění zadání úkolu;
- navržení správných technologických postupů pro splnění úkolu;
- komunikační schopnosti se spolupracovníky;
- neustálé prohlubování dovedností a znalostí v oboru.

---------------------------

Nabízíme studentům vyšších odborných škol a vysokých škol možnost prohloubit si své zkušenosti a vědomosti či získat nové informace a praktické dovednosti. Pro praxi si studenti mohou zvolit jednu z poskytovaných služeb. Minimální doba, kterou u nás můžete strávit na praxi je 1 týden.

O možnostech praxe je dobré se nejprve informovat u mentora - koordinátora praxí/stáží, který je pověřen péčí o praktikanty. Mentorem praxí pro naši organizaci je Vladimír Bokiš.

POSTUP
Jestliže jste se rozhodli pro praxi v naší firmě, požádejte mentora o přijetí na praxi. Sdělte svou motivaci a očekávání a v případě, že mentor povolí praxi, domluvte se na termínu. Na prvním setkání s mentorem proběhne motivační rozhovor, na kterém prodiskutujete cíle učení, které jste si navolili, a Vaši motivaci pro zvolený druh praxe. Toto setkání proběhne 14 dní před nástupem na praxi. Cílem motivačního rozhovoru je zjištění, zda jste vhodným uchazečem o praxi v naší firmě, dále proto, abychom zjistili, jaká je Vaše motivace, a abychom se domluvili na termínech, ve kterých budete docházet.

PRAVIDLA
- mentor má právo praxi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů
- se školou (fakultou), která Vás vysílá na praxi, musí být před Vaším nástupem uzavřena smlouva (dohoda) o praxi
- praxe jsou vykonávány bezplatně