Obchodní podmínky

Spokojenost objednavatelů AComputer má nejvyšší prioritu. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci je srozumitelnost a transparentnost výrobního a obchodního dění. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích obchodní podmínky. Jsou právním základem pro úspěšnou spolupráci s našimi objednavateli.

Informace o naší společnosti

název:  Vladimír Bokiš
            ACOMPUTER


IČ:       60950226
DIČ: CZ110050408
sídlo:  Smetanova 360, 747 41 Hradec nad Moravicí

Mail:   info@AComputer.cz

Dále jen “zhotovitel“

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Naše společnost působí na území České republiky a veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

 

Vymezení pojmů

 

Objednavatel    je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní produkt.

Uživatelem       je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Objednavatel je také Uživatelem.

Produktem       je zboží nebo služba prodávané (nabízené) prostřednictvím webového rozhraní, specifikované na webovém rozhraní obchodu.

 

 

1. Zakázky

AComputer může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Objednavatel na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje. AComputer převezme objednávku učiněnou objednavatelem jen pod podmínkou, že objednavatel nebude mít v okamžiku objednávky vůči AComputer žádné dluhy. AComputer z technických důvodů až v návaznosti na uzavření smlouvy přezkoumá, zda má objednavatel vůči AComputer dluhy. V případě, že dluhy existují, má AComputer právo zakázku či produkt pozdržet až do uhrazení nedoplatku.

2. Služby

AComputer nabízí širokou paletu služeb spojených s provozováním E-shopů. Ceny všech produktů a služeb jsou uvedeny vč. DPH a řídí se podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách www.eshop.acomputer.cz  Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených. Abychom zabránili nejasnostem během cenových akcí, upozorňujeme na to, že akce vyhlášené firmou AComputer platí pro zakázky, které budou firmě AComputer v době trvání akce a platnosti mimořádných cen odeslány (odeslání internetové objednávky / datum poštovního razítka na zasílacím sáčku). Internetová objednávka je odeslána okamžikem, kdy ji objednavatel tlačítkem „Objednat“ odešle ze svého nákupního košíku. Své objednávky zasílejte včas, abyste se ke konci cenových akcí vyhnuli případným výpadkům internetu, které nemůžeme ovlivnit.

3. Uzavření smlouvy

Zasláním objednávky internetovou cestou přistupuje objednavatel jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření smlouvy na objednané služby nebo produkty, a to v takovém znění, jaké objednatel přijme zakliknutím souhlasu s nimi v nákupním košíku při odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti AComputer cenu za provedené služby nebo produkty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy webové nabídky, platné v době uzavření smlouvy. Úhrada ceny včetně poštovného a manipulačních poplatků je prováděna na účet AComputer.cz . Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavatelovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude zhotovitelem stornována.

4. Doba zpracování, dodací lhůta

Orientační doby zpracování všech nabízených služeb budou upřesněny v emailu a počítají se od dodání všech požadovaných údajů od objednavatele. Seznam požadovaných vstupních informací bude objednavatelovi odeslán spolu s předpokládaným termínem zhotovení po provedení objednávky na kontaktní email objednavatele.

5. Záruka kvality

Společnost AComputer odpovídá objednavatelovi za to, že věc nemá vady. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má objednavatel právo na uplatnění reklamace. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín u grafických prací. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel písemně závazek, že produkt bude po určitou dobu způsobilý pro použití ke smluvenému obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené vlastnosti. Závazek spočívá v tom, že produkt bude mít určité vlastnosti požadované objednavatelem a bude se moci užívat k požadovanému účelu. Délka záruční doby bude dohodnuta písemně a běží od předání/převzetí produktu či služby. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady objednavatelem. Objednavatel má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze produktů a služeb jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny ihned. Zpráva o vyřízení reklamace je objednavatelovi poslána e-mailem.

6. Ochrana osobních údajů

Informace o objednavatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje objednavatelů zhotovitel nepředává žádné další osobě. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze zhotoviteli.

7. Autorská práva

Objednavatel, který zadává AComputer zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý objednavatel ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

8.Licenční ujednání

Licence se sjednává pro jeden web/e-shop nebo jednu doménu, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel Objednavateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.

Objednavatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem dodavatele.

Objednavatel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.

Objednavatel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito obchodmími podmínkami.

Objednavatel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace

Objednavatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Pokud Objednavatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

 

9. Cookies

 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro účely dle odst.6 těchto obchodních podmínek. V případě, že je nákup na webovém rozhraní možné provést a závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače objednavatele a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní objednavatele a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu objednavatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí objednavatel se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

10. Odstoupení od smlouvy

Objednavatel bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce produktů, které byly upraveny podle přání objednavatele (smlouvu o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku objednavatel NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení. S ohledem na to můžeme požadovat zálohu na provedené služby.

11. Další ujednání

Prosíme naše objednavatele, aby se s veškerými problémy nejdříve obraceli na naši společnost, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dále dovolujeme informovat naše objednavatele - spotřebitele, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit s námi, jsou oprávněni obrátit se na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy objednavatel - spotřebitel poprvé kontaktoval naši společnost za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami. Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.eshop.acomputer.cz. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016

 V Opavě dne 1.2.2016
Jednatel společnosti Vladimír Bokiš